L i v e     I n     N a t u r e     E n v i r o n m e n t

L.I.N.E.  design,s.r.o.

Blok textu:  ú z e m n o p l á n o v a c i e  p o d k l a d y
 d r o b n á  a r c h i t e k t ú r a

Komplexná úprava centra obce Čakanovce

Hlavný riešitelia: Ing. arch. Michal Kasa

                          Ing. arch. Pavol Korček

 

· Štúdia

· Projektová dokumentácia

· Návrh drobnej architektúry

 

Krajinno ekologicko urbanistická koncepcia usporiadania územia popri vodnom toku Bystrianka (obec Bystrá)

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

Návrh drobnej architektúry.

 

Úrbanisticko architektonická štúdia verejného priestranstva obce Bottovo

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

Návrh drobnej architektúry.

 

Budovanie informačného systému Geopark Banská Bystrica (katalóg drobnej architektúry)

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

 

 

Pohorelský dvor—štúdia verejného priestranstva—centrálny priestor obce

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

Návrh drobnej architektúry.

 

Architektonická štúdia obnovy zábradlia na moste

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

 

 

Blok textu:  ú z e m n é  p l á n y 
Blok textu:  f o t o g r a f i a
Blok textu:  i l u s t r á c i e  p o v e s t í  a  r o z p r á v o k
Blok textu:  i n t e r i é r
Blok textu:  a r c h i t e k t ú r a

Novohradský Geopark—Katalóg drobnej architektúry

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

 

 

Úprava parku v obci Klenovec

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

 

 

Autobusová zastávka (Klenovec)

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

 

 

Grafické spracovanie Zásad pamiatkovej ochrany pamiatkových území Banská Bystrica, Špania Dolina, Štiavnické Bane, Rimavská Sobota, Jelšava, Hodruša Hámre

 

Hlavný riešiteľ: KPÚ Banská Bystrica

Spracovateľ grafického riešenia: Ing. arch. Hana Kasová

                                                 Ing. arch. Tomáš Tornyos

 

Návrh amfiteátra (Korytárky)

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

 

 

Kontakt:

Telefon: (+421) 907 319 907

              (+421) 907 499 143

E-mail: line.design.sro@gmail.com

Web: www.linedesign.sk

L.I.N.E. design, s.r.o.

Spojová 8

974 04 Banská Bystrica

ďalej

ďalej