L i v e     I n     N a t u r e     E n v i r o n m e n t

L.I.N.E.  design,s.r.o.

Blok textu:  ú z e m n é  p l á n y

Územný plán obce Spišské Tomášovce—spolupráca v časti urbanizmus a grafické spracovanie v GIS

· Prieskumy a rozbory

· Návrh

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Ján Bátora

Územný plán VÚC Zmeny a doplnky 2009—spolupráca v časti urbanizmus a grafické spracovanie v GIS.

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Mária Chocholová

Územný plán VÚC Zmeny a doplnky 2014

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

Graficky  spracovanie v GIS.

 

Územný plán obce Jasenie Zmeny a doplnky č.1

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Hana Kasová

Graficky  spracované v GIS.

 

Územný plán obce Trnavá Hora —spolupráca v časti urbanizmus a grafické spracovanie v GIS

· Návrh upravený po pripomienkach

· Čistopis

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Daniela Leštáková

                       Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Kontakt:

Telefon: (+421) 907 319 907

              (+421) 907 499 143

E-mail: line.design.sro@gmail.com

Web: www.linedesign.sk

L.I.N.E. design, s.r.o.

Spojová 8

974 04 Banská Bystrica

Blok textu:  Ú P P  a  d r o b n á  a r c h i t e k t ú r a
Blok textu:  f o t o g r a f i a
Blok textu:  i l u s t r á c i e  p o v e s t í  a  r o z p r á v o k
Blok textu:  i n t e r i é r
Blok textu:  a r c h i t e k t ú r a