L i v e     I n     N a t u r e     E n v i r o n m e n t

L.I.N.E.  design,s.r.o.

Blok textu:  a r c h i t e k t ú r a  v  z a s t a v a n o m  ú z e m í 
Blok textu:  a r c h i t e k t ú r a  v  k r a j i n e

Projekt kultúrno—spoločenského centra v prírode (Rimavské Zalužany)

 

· Štúdia

· Podrobnejší projekt pre stavebné povolenie

Blok textu:  i n t e r i é r
Blok textu:  ú z e m n é   p l á n o v a n i e 
Blok textu:  f o t o g r a f i a
Blok textu:  i l u s t r á c i e  p o v e s t í  a  r o z p r á v o k

Vyhliadková veža Poniky

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

· Štúdia

· Projekt pre stavebné povolenie

Vyhliadková veža Poniky

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

Štúdia vybudovania turistických trás po MR Pliešovská kotlina a pešej komunikácie medzi obcami  Sása—Pliešovce

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa

Kontakt:

Telefon: (+421) 907 319 907

              (+421) 907 499 143

E-mail: line.design.sro@gmail.com

Web: www.linedesign.sk

L.I.N.E. design, s.r.o.

Spojová 8

974 04 Banská Bystrica

Rekonštrukcia rozhľadne v areály SEV Dropie

 

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Kasa